Skip to content

WBC’s 10 Steg

WBC’s 10 Steg

Modell för Digital städning ”ensa och rensa”.

WBC´s Tio-stegsmodell för en förbättrad informationsstruktur

Det finns ett stort behov av ett kontinuerligt arbete med att förnya, anpassa och förbättra

vårdprocesser i vård- och omsorgsverksamheten. Syftet med ett sådant arbete kan exempelvis
vara att skapa ordning i informationsflödet innan införandet av ett nytt patient-centrerat
vårdinformationsstöd (VIS). Det innefattar att skapa förbättrade arbetssätt, såsom samordnade
processer som stödjer patientens väg genom vård och omsorg oavsett vårdorganisation. För att stödja arbetet med informationsflödet skapades Tio-stegsmodellen. Modellen har används i forskningsprojekt, i SUSSA och i en upphandling av ett nytt vårdinformationssytem på Åland.

 

WBC’s 10 Steg

Syftet

Syftet med Tio-stegsmodellen är att identifiera nya arbetssätt, vård- och omsorgsprocesser och fånga dess informationsbehov [1] modellen syftar också till att snabbt komma ut med små implementerbara resultat för att uppnå en stegvis utveckling, förankring, test och verifiering ute i vårdverksamheterna. 

Grunden till modellen har utvecklats i olika forskningsprojekt, projekt och uppdrag och har förfinats under ca 15 år. Ett av de viktigaste syftena är att skapa förutsättningar för ett arbete där ständiga verksamhetsförändringar möjliggörare förbättrade standardiserad och strukturerade vårdinformationssystem som kan möjliggöra en strukturerad, standardiserad och på sikt återanvändningsbar vårdinformation.

Förväntade värden och verksamhetsnytta

 • samordnad inskrivning
 • samordnad vårdplanering
 • förbättrad patientöversikt
 • samordnad utskrivning
 • förbättrad överblick över patientens vårdsituation
 • förbättrad statestik, uppföljning och underlag för forskning
 • minskad dubbeldokumentation
Tiostegsmodellen kan användas på kort sikt för ensning och rensning av befintliga mallar och termkataloger. Modellen kan även appliceras för långsiktigt stegvis förbättringsarbete, där användarkrav definieras och designas, för utveckling av processer och begrepps- och informationsmodeller.
 
Beslut om vilka processer som skall arbetas med samt vilka vårdenheter som skall delta skall
förankras med referensgrupp och styrgrupp. Beslutsunderlaget bygger på det arbete som kontinuerligt förankrats med vårdverksamheterna med målet att skapa nytta och värde för patienten, men även skapa värde för vårdpersonal, ledning och forskning. Här är IT som bäst, dvs att ge stöd för förbättrade processer och möjliggöra att använda strukturerad information.

Arbetet bör ledas av en person med god kännedom om vårdens processer och som har kunskap om informatik. Resurser från vårdverksamheterna bör vara personer med god verksamhetskunskap inom aktuellt processområde. Val av verksamhet eller process är också avgörande för genomförandet och för ett resultat som skapar värde för flera intressenter; såsom patient, vårdpersonal, ledning men även för forskning. En viktig del i arbetat är att identifiera ett antal processer och områden att starta med, d.v.s. några enkla områden för att testa att arbetssätten och modellen fungerar.
 
WBC’s 10 Steg

WBC´s Tiostegsmodell

Steg 1 Förarbete – planera och analysera
Under Steg 1 genomförs ett förarbete som omfattar omvärldsbevakning (t.ex. analys av vårdprogram,
kvalitetsregister, regelverk, standarder, goda idéer, innovativa tjänster och processer) för att skapa en
bild över situationen och vad som är det mest effektiva sättet att angripa problemet. Exempel: hitta
och analysera processer och arbetssätt som följer patienten oavsett vårdorganisation, t.ex.
sammanhållen inskrivning, samordnad planering av patientens vård och en sammanhållen och
koordinerad utskrivning av en patient.
 
 • Steg 2 Initiera arbetet – Träffa verksamheterna
 • Steg 3 Välj ut och beskriv processen
 • Steg 4 Identifiera processernas informationsbehov
 • Steg 5 Definiera processens begrepp och dess termer
 • Steg 6 Förankring – övriga vårdverksamheter lokalt
 • Steg 7 Förankring i verksamheten och ledningen
 • Steg 8 Testpilot i verksamheterna
 • Steg 9 Utvärdera Pilot
 • Steg 10 Skarp implementering

Om du vil ha tillgång till användarguiden för WBC´s tiostegsmodellen kontakta oss på
info@wingebusiness.se

 
WBC’s 10 Steg

Metod

I utvecklingen av Tio-stegsmodellen har inspirerats av ett antal olika vetenskapliga och vedertagna metoder inom stegvis utveckling, förändringsledning, processledning, tjänstedesign och IT utveckling. Modellen är i huvudsak inspirerad av PDCA [2[ , en förbättrings-cykel för ett ständigt förbättringsarbete, även kallad The Deming cycle (Walton 1988) [3] . Modellen är också inspirerad av bl.a. agilt arbetssätt [4] , Design Science som handlar om att skapa förståelse för komplexa processer och IT behov (Johannesson& Perjones, 2014 [5] , Takeda et al 1990 [6] , Peffers et al 2007 och Gregor&;Hevner, 2013). Även inspirerad av BPM – Business Process Management. BPM är en processcentrerad ansats för att förbättra verksamhetsprocesser genom att kombinera informations-teknologi, affärsprocesser och metoder för processutveckling och styrning. BPM bygger på ett samarbete mellan personalen i verksamheten och informationsteknologier med syftet att realisera effektiva, förändringsbara och transparenta affärsprocesser. BPM omfattar människor, system, funktioner, verksamhet, kunder, leverantörer och partners [7 ].
 
 

Referenser

 1. Requirement management, TOGAF. The Open Group Architecture Framework. available at: https://en.wikipedia.org/wiki/The_Open_Group_Architecture_Framework
 2. PDCA- Plan (planera), Do (Genomföra), Check (Kontrollera) och Act (Agera).
 3.  Walton, M. (1988). The Deming management method. Penguin.
 4. Agil utveckling är ett samlingsnamn för ett antal metoder som kan användas utveckling av verksamheten och IT- lösning i samverkan, kallas även för iterativa metoder.
 5. Johannesson, P., & Perjons, E. (2014). An introduction to design science. Springer.
 6. Takeda, H., Veerkamp, P., & Yoshikawa, H. (1990). Modeling design process. AI Magazine, 11(4), 37.
 7. Business Process Management (BPM) is a discipline in operations management that uses various methods to discover, model, analyze, measure, improve, optimize, and automate business processes. BPM focuses on improving corporate performance by managing business processes. Wikipedia 2018-06-06.